Banner
首页 > 服务项目 > 手相面相
称骨算命

称骨算命

产品详情

   很多人问算命这个问题,今天找了一个比较简单的算方法,大家都可以来测测,可供求测者参考。

   重庆八字算命称骨算命法是唐代星象预测家袁天罡称骨的预测方法,和生辰八字算命、紫微斗数算命异曲同工,略有不同,虽然都是用出生的时间算命,但比较而言,称骨算命将命运分的比较粗略,只是把命运分为五十一种...(著名的《推背图》《六壬课》《五行相书》都是他写的,最后还有个关于袁天罡的小故事)

袁天罡称骨歌详解

(二两一)

终身行乞孤苦之命。

短命非业谓大空,平生灾难事重重,

凶祸频临陷逆境,终世困苦事不成。

注解:身寒骨冷苦伶仃,此命推来行乞人,碌碌苦苦

无乐日,终生孤单过一生。 

(二两二)

此命劳碌一生穷,每逢困难事重重,凶祸频临陷苦境,终身大事谋不成。

男:一生劳碌之命。身寒骨冷苦伶仃,此命推来行乞人,劳劳碌碌无度日,终年打拱过平生。 

女:此命孤冷有凄伶,此命推来路乞人,操心烦脑度平日,一生育苦度光阴。 注解:此命劳碌一生穷,每逢困难事重重,凶祸频临陷苦境,终身大事谋不成。

(二两三)

终身困苦之命

此命推来骨肉轻,求谋做事事难成,

妻儿兄弟实难靠,外出他乡做散(善)人。

(二两四)

一生薄福之命

此命推来福禄无,门庭困苦总难荣,

六亲骨肉皆无靠,流浪他乡作老翁。

(二两五)

六亲无靠,自力更生之命

此命推来祖业微,门庭营度似稀奇,

六亲骨肉如冰炭,一世勤劳自把持。

(二两六)

平生衣禄苦中求,独自营谋事不休,

离祖出门宜早计,晚来衣禄自无休。

注解:此命为人刚强,劳心劳力,移祖居住,有能自力得安然,知轻识重,坏事不做,老来贪心口无毒,但一生不足,子息难靠。初限之中小发达,早年家计得安康,四十八九岁,交来末运渐渐谋事而成,事业而就,财源茂盛,老来荣华。妻宫有克,两妻无刑,子息四个只一子送终,寿元七十九,过此七十九岁,死于十二月中。

女:平生衣禄苦寻求,女命生来带忧愁。辛酸苦辣他尝过,晚年衣钵本无忧。此命推业机灵性巧,为人善 良心性聪明。年轻少刚六亲无靠,中限三十六至五十一岁离乡自立,末年安宁,但生疾皆有,衣食无忧,安然终老,二子送终。寿元六十九岁,卒于风光之中。

询盘